ТЕМАТИКА

ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА „ИНДУСТРИЯ 4.0”
Кибер-физични системи  (CPS). Предупредителни системи. Управление на технологични процеси. Автоматизация.  Smart grid - ефективно електроснабдяване.
Информатизация на производството и логистиката. Комуникация „Машина-Машина” (М2М).
Принципи на проектиране в «Индустрия 4.0». Оперативна съвместимост. Виртуализация. Децентрализация. Събиране и анализиране на дани в реално време. Ориентирани услуги. Модулност. Параметричен дизайн. Персонализирани продукти.
Компютърно интегрирани системи (CIS). Компютърно интегрирано производство.  Приложни  системи: CAD, CAE, CAM, CAPP и други. Дигитализация на индустрията. Комуникиращи роботи;
Стратегии за изграждане на интегрирани системи. Критерии за интегриране, концептуални модели;

ДОМИНАНТНИ ТЕХНОЛОГИИ В „ИНДУСТРИЯ 4.0”
Интелигентни производствени технологии и системи. Съвременни машиностроителни технологии – лазерни, плазмени, ултразвукови, радиационни, оптични и др. Адитивни технологии и адитивно производство. Цифрово производство на оптимални изделия от метал, полимери, композити и керамика.
Виртуални инженерни технологии и симулации. Информационни и компютърни технологии. Робототехника. Изкуствен интелект. Радиоелектроника. Приборостроене. Комуникационна и навигационна техника и технологии. Математическо моделиране и суперкомпютърен инженеринг.
Материали, структури, системи - SMART технологии. Прахова и плазмена металургия. Материалознание, физика, механика и химия на твърдото тяло. Композитни материали и покрития. Уякчаващи технологии. Микротехнологии и микроелекромеханични системи. Нанотехнологии, наноелектроника, нанометрология, нанооборудване и наноиндустрия.
Екологично чисти технологии. Преработване на отпадъци. Енергийна техника и технологии. Слънчева и водородна енергетика. Рекупериране на енергията.

БИЗНЕС & „ИНДУСТРИЯ 4.0”
Промяна на бизнес моделите.  Облачни услуги, анализ и оценка на данни. 3D симулиране на производството. Рязко съкращаване на времето от идеята до пазара.  Гъвкавост и индивидуализиране на масовото производство. Дистанционно управление и подръжка на съоръженията.
Създаване на Smart Factory. Интелигентни фабрики. Индустриална инфраструктура. Интегрирано производство. Индустриално преструктуриране. Индустриална Интернет инфраструктура.
Принципи на създаване на нов тип фирми в дигиталната производственна индустрия. Доставчици на технологии - ключови производствени технологии (комуникативни роботи, телеподържащи системи, 3D принтиране). Доставчици на инфраструктура и услуги (телеком, облаци, анализ на масиви от данни). Индустриални потребители (традиционни производители ).
Ефекти от «Индустрия 4.0». Сътрудничество между различни бизнес функции, различни продуктови линии, технологии и заинтересовани страни. Организационни форми.
Виртуален маркетинг. Интегриране на потребителите чрез Интернет пространството.
Мениджмънт на „Индустрия 4.0”. Пазарна реализация на иновационни продукти. Интелектуална  собственост. 
Образование. Бизнес игри и симулационни модели на повишаване на квалификацията. Ролята на човешкия фактор в иновационната дейност. 
Нелинейни процеси, системен анализ и приложна синергетика. Синергетически, геополитически и геоикономически анализ на проблемите на целенасоченото развитие на конкурентоспособността и финансите.

ОБЩЕСТВО & „ИНДУСТРИЯ 4.0”
Икономическа свобода. Гражданско общество и демокрация. Информационно общество. Философия на информацията.
Инфраструктура на икономика на знанието. Ефективни държавни институции, високо качествено образование, ефективна фундаментална наука, високо качествен човешки капитал, производство на знания и високи технологии.
Финансови, политически, законодателни, социални и международни аспекти на развитието на концепцията „Индустрия 4.0”, фундаменталните и приложни изследвания, високите технологии и високотехнологичната индустрия.
Иновационната и кредитно-данъчна политика на държавата като определящ фактор за развитие на „Индустрия 4.0”. Ролята на законодателната, изпълнителнителната и съдебната власт, държавния и частен сектор на промишлеността, бизнеса, банките и борсите в развитието и защитата на резултатите от фундаменталните и приложни изследвания, високите технологии и високотехнологичната промишленост.
Образование, фундаментални и приложни изследвания, високи технологии и високотехнологична промишленост като фактори за националната сигурност, качеството на живот на гражданите и защитата на техните права. Обществена, корпоративна и индивидуална сигурност. Системи за безопасност. Киберсигурност. Рискове от проникване на вируси и кражба на данни, икономически шпионаж и саботаж.
Социални проблеми пред  „Индустрия 4.0”.  Концепция за човешки труд. Заетост, умения и стратегия за работна сила. Бъдещето на професиите. Потенциални опасения за безработица. Цифрова компетентност. Съчетаване на инженерната с цифровата компетентност.  Е-обучение.
Влияние на „Индустрия 4.0” върху финансовия сектор и икономическото развитие. Глобални, регионални и инвестиционни последици. Инвестиции във високотехнологични области.


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALS


KONFERENCII.RU

Научные конференции

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
07-10.03.2022, BOROVETS, BULGARIA
XV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
09-12.03.2022 BOROVETS, BULGARIA
XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09-12.03.
2022 BOROVETS, BULGARIA
XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
06-08.04.
2022 PLEVEN, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
06-09.06.
2022 BOROVETS, BULGARIA


XXX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
20-23.06.
2022
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
20-23.06
2022
VARNA, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
22-25.06.
2022
VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
24-27.08.
2022 BOROVETS, BULGARIA


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
05-08.09.
2022

VARNA, BULGARIA

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
07–10.09.
2022
VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
05-08.12.
2022, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
07-10.12.
2022 BOROVETS, BULGARIA